Materiálom týchto podláh nie je sadrokartón, ale sadrovlákno. Sadrovlákno je sadra kombinovaná s celulózou. Tieto podlahy majú vďaka sadrovláknitému materiálu väčšiu tuhosť a tvrdosť povrchu. Môžu sa teda použiť do kancelárií bez stuženia celoplošnou stierkou. Podlahová sadrovláknitá doska má pevnú štruktúru, zaručujúcu výborné požiarne, zvukové a tepelné vlastnosti. Ich ideálne použitie je napr. v rekonštrukciách. Na sadrovláknité dosky je možné použiť takmer ľubovoľnú nášľapnú vrstvu – koberec, dlažbu, PVC atď.  Sadrovláknité dosky umožňujú rýchlu výstavbu podlahy suchým procesom v závislosti na daných podmienkach. Vhodné aj na podlahové kúrenie.

Vlastnosti

 • nie je potrebné pod stoličky s kolieskami opatriť samonivelačnú stierku
 • extrémne zaťažiteľné a pohodlné
 • vhodné skoro pre všetky druhy nášľapných vrstiev
 • pochôdzne ihneď po položení

Technické údaje

 • malá hrúbka
 • dobrá akustika
 • dobrá tepelná vodivosť - ideálne pre podlahové vykurovanie
 • malý formát
 • malá hmotnosť - hodné pre rekonštrukciu

Montážny postup

 • Na betónový podklad sa uloží podkladová vrstva z 0,2 mm hrubej polyetylénovej fólie so vzájomnými presahmi pruhov minimálne 20 mm. Tým sa zabráni prestupu zvyškovej vlhkosti z betónového podkladu do vrstvy vyrovnávacieho suchého podsypu.
 • Na drevený podklad sa použije ochranná vrstva umožňujúca prestup vodných pár (napr. papierová lepenka). Po obvode miestnosti sa kvôli zabráneniu prenosu zvuku a dilatácie umiestni pásik pružnej hmoty v hrúbke asi 10 mm, napr. z minerálnej izolácie alebo penovej hmoty. Ak je v podkladovej vrstve PE fólia je potrebné ju vytiahnuť popri stene minimálne 10 mm nad úroveň podlahy.
 • Pri nerovnostiach podkladu je potrebné celú plochu vyrovnať. Pri nerovnostiach do 5 mm je možné ich vyrovnať pomocou medzivrstvy z vlnitého papiera, príp. minerálnej izolácie. Nerovnosti do 20 mm sa vyrovnávajú samonivelizačnou stierkou, prípadne tmelením škárovacími tmelmi. Nerovnosti nad 20 mm sa vyrovnávajú pomocou vyrovnávacieho podsypu v hrúbke minimálne 20 mm.  Suchý podsyp sa musí rozprestrieť a zarovnať do roviny. Ak je vrstva hrubšia ako 60 až 80 mm, odporúča sa na podsyp položiť vyrovnávaciu vrstvu zo sadrovláknitej dosky v hrúbke minimálne 10 mm, aby bolo zabezpečené rovnomerné usádzanie podsypu. Inštalačné vedenia v podlahe musia mať vzájomnú vzdialenosť minimálne 20 mm a musia byť prekryté podsypom hrúbky najmenej 20 mm.
 • Ľahkú plávajúcu podlahu je možné poskladať z niekoľkých typov podlahových dosiek (sadrovláknité, drevotrieskové, cementotrieskové dosky). Najčastejšie sa používajú podlahové dielce – dve vrstvy sadrovláknitých dosiek s P+D zlepených špeciálnym lepidlom alebo jednotlivé platne hrúbky 10 mm príp. 12,5 mm, ktoré sa ukladajú v dvoch vrstvách.
  Podlahové dosky sa začínajú ukladať od zadného ľavého rohu miestnosti na pripravený podklad tak, aby škáry susedných dosiek boli vzájomne presadené minimálne o 200 mm, a to v priečnom aj v pozdĺžnom smere. Platne sa ukladajú lícovou stranou smerom dole.
 • V prípade použitia dvoch vrstiev samostatných dosiek sa na prvú vrstvu v pruhoch nanesie podlahové lepidlo. Vhodná vzdialenosť jednotlivých pruhov lepidla je 100 mm od seba. Na lepidlo sa položí druhá vrstva dosiek lícovou stranou smerom hore. Prekrytie škár medzi platňami vo vrstvách musí byť minimálne 200 mm. Na zlepenie oboch vrstiev stačí vlastná hmotnosť platní. Pred stuhnutím lepidla sa platne mechanicky spoja pomocou špeciálnych skrutiek na sadrovláknité podlahové dosky vo vzdialenosti maximálne 250 mm. Skrutky skrutkujeme v troch radoch v pozdĺžnom smere platne – pri oboch hranách a v strede každej platne.
 • V prípade použitia už predlepených dielcov sa lepidlo nanesie v dvoch pásoch na hranu spodnej dosky podlahového dielca a následne sa priloží a pritlačí druhý podlahový dielec. Škáry musia byť tesné. Spojenie podlahových dielcov sa uskutočňuje v miestach spoja pomocou skrutiek alebo spôn. Dĺžku skrutiek a spôn je nutné voliť tak, aby nebola porušená rubová strana dielca.
 • Po položení celej plochy podlahy zarovnáme po obvode prečnievajúcu časť obvodového dilatačného pásika. Prípadná konečná úprava povrchu – odstránenie prebytočného lepidla pomocou špachtle, pretmelenie skrutiek a vzájomných spojov, sa robí až po stuhnutí lepidla. Podlaha je pochôdzna ihneď po vytvrdnutí lepidla, najneskôr po 24 hodinách.

Montáž samostatných podlahových dosiek